ại ội B

Sỉ Quan Cn Bộ ại ội Trưởng: Đại y L Hữu Khi