ại ội C

Sỉ Quan Cn Bộ ại ội Trưởng: Đại y L Văn Mẹo