ại ội D

                                               

Sỉ Quan Cn Bộ ại ội Trưởng: Trung y Đinh Văn Tn