ại ội F

                                               

 

     Sỉ Quan Cn Bộ ại ội Trưởng: Trung y Phan Thanh Trn