ại ội H

                                               

 

     Sỉ Quan Cn Bộ ại ội Trưởng: Trung y Nguyễn Hong