Khoá: TRƯƠNG QUANG ÂN

                                               Khai giảng ngày 6 tháng 12 năm 1965

                                                         Mản khoá ngày 12 tháng 12 năm 1969 

                                                          Thủ Khoa: NGUYỄN ĐỨC PHỐNG                         

                                                               ( căn cứ theo BTTM năm 1971)

 

Họ và tên

Đơn vị phục vụ  
1 PHẠM NGỌC ÁI Bộ Binh  
2 NGUYỄN TRẦN QUỐC ÁI Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
3 NGUYỄN NGỌC ANH Cục Công Binh DTQXD Công Binh
4 NGUYỄN QUỐC ÂN  BĐQ TTQTTƯ (du học)
5 NGUYỄN NGỌC ẤN Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
6 TRẦN Đ̀NH ẤN Bộ Binh  
7 TĂNG VĂN BÉ BẢY Pháo Binh  
8 ĐỔ VĂN BỀN Bộ Binh DTQXD Công Binh
9 NGUYỄN NGỌC BÍCH Bộ Binh DTQXD Công Binh
10 LÊ Đ̀NH CAM Bộ Binh Hy sinh ngày 1 tháng 7/1970
11 NGÔ VĂN CAN Bộ Binh DTQXD Công Binh
12 TRẦN CẢNH Bộ Binh  
13 NGUYỄN VĂN CAO Nhảy Dù  
14 NGUYỄN VĂN CÁT Bộ Binh  
15 ĐẶNG VĂN CẦN Bộ Binh DTQXD Công Binh
16 NGUYỄN HỮU CẦU Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
17 HUỲNH CỪ Bộ Binh  
18 ĐỔ VĂN CHÁNH Bộ binh DTQXD SĐ1/BB
19 LẠC MINH CHÂU Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
20 HUỲNH KIM CHUNG Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
21 NGUYỄN KIM CHUNG Thủy Quân Lục Chiến  
22 BÙI NGỌC DŨNG Thủy Quân Lục Chiến Hy sinh ngày 12 tháng3/1971
23 LÊ VIẾT ĐẮC Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
24 NGUYỄN TRỌNG ĐIỀN Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
25 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
26 HUỲNH HỮU ĐỨC Nhảy Dù  
27 LÊ TẤN ĐỨC Biệt Động Quân TTQTTƯ (du học)  
28 HUỲNH VĂN ĐỨC Thủy Quân Lục Chiến  
29 TRẦN NGỌC GIỎ Thiết Giáp  
30 PHẠM VĂN HẢI Nhảy Dù  
31 TÔN HỮU HẠNH Bộ Binh  
32 QUÁCH VỈNH HOÀ Bộ Binh  
33 NGUYỄN VĂN H̉N Bộ Binh ĐTQXD. SĐ9 BB
34 NGÔ VĂN HOÀNG Bộ Binh  
35 LÊ TẤN HỚN Bộ Binh  
36 ĐỔ HỮU HÙNG Bộ Binh DTQXD Cục Truyền Tin
37 NGUYỄN TẤN HÙNG Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
38 LÊ VĂN HƯỞNG Thiết Giáp TTQTTƯ (du học)
39 LÊ VĂN KIỆN Bộ binh DTQXD BTL/Hải Quân
40 NGUYỄN THÀNH LẠC Bộ Binh  
41 NGUYỄN NHƯ LÂM Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
42 VÀNG HUY LIỄU Thủy Quân Lục Chiến DTQXD BTL/SĐ TQLC
43 BÙI VĂN LƯ Bộ Binh DTQXD Công Binh
44 NGUYỄN HUY LONG Bộ Binh Hy sinh ngày 12 tháng 4/1970
45 LÊ VĂN LƯỢNG Bộ Binh  
46 NGUYỄN CHÍ MAI Bộ Binh DTQXD Công Binh
47 NGUYỄN NAM Bộ Binh  
48 NGUYỄN PHAN NGHI Bộ Binh DTQXD Trung Đoàn 41/SĐ2BB
49 NGUYỄN VĂN NGỌ Pháo Binh SQ. CTCT
50 LÊ VĂN NHIỀU Bộ Binh DTQXD Cục Truyền Tin
51 QUAN KHỔNG PHÁNH Bộ Binh  
52 HÀ HUY PHI Bộ Binh  
53 NGUYỄN ĐỨC PHỐNG Thiết Giáp Hy sinh ngày 8 tháng 5/1970
54 MAI VĨNH PHU Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
55 PHAN HỮU PHƯỚC Bộ Binh  
56 LÊ TẤN PHƯƠNG Thủy Quân Lục Chiến Mất tích ngày 23 tháng 3/1971
57 LÊ VĂN QUANG Bộ Binh DTQXD Công Binh
58 TRẦN ĐẮC MAI SƠN Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
59 NGUYỄN XUÂN SƠN Bộ Binh Hy sinh ngày 27 tháng 6/1970
60 ĐẶNG SỞNG Bộ Binh Hy sinh ngày 4 tháng 4/1970
61 NGUYỄN Đ̀NH TÂM Bộ Binh  
62 NGUYỄN VIẾT TÂN Bộ Binh DTQXD Công Binh
63 DƯƠNG HIỂN T̉NG Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
64 VŨ Đ̀NH TUẤN Bộ Binh DTQXD Công Binh
65 LÊ MINH TÙNG Bộ Binh  
66 VỎ TƯ Bộ Binh DTQXD Công Binh
67 NGUYỄN VĂN TƯNG Bộ Binh DTQXD BTL/Hải Quân
68 ĐỖ THẠNH Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
69 PHẠM NGỌC THẠNH Bộ Binh DTQXD BTL/Hải Quân
70 PHẠM QUANG THÀNH Bộ Binh DTQXD Công Binh
71 ĐỖ ĐỨC THẮNG Thiết Giáp  
72 ĐẶNG TRỌNG THỊNH Bộ Binh  
73 NGUYỄN ĐỨC THIÊM Bộ Binh Hy sinh ngày 11 tháng 2/1971
74 NGUYỄN Đ̀NH THỌ Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
75 ĐINH VĂN THU Bộ Binh  
76 LÊ MỘNG THU Bộ Binh DTQXD BTL/Hải Quân
77 LÊ VĂN THUẦN Bộ Binh DTQXD Công Binh
78 NGUYỄN HỮU THỨC Bộ Binh  
79 LÊ VĂN THẾ Bộ Binh DTQXD Công Binh
80 PHAN VĂN TRÀ Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
81 ĐỖ TƯỜNG TRẠNG Bộ Binh  
82 NGUYỄN NGỌC TRẠNG Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
83 NGUYỄN TRI Bộ Binh  
84 LÊ H̉AI TRÍ Bộ Binh DTQXD BTL/Không Quân
85 NGUYỄN HỮU TRÍ Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
86 HOÀNG GIA VÂN Bộ Binh DTQXD BTL/Hải Quân
87 MẠCH CHÍ VÂN Bộ Binh Hy sinh ngày 18 tháng 3/1971
88 LƯ HẢI VINH Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
89 ĐÀO TIẾN VIỆN Bộ Binh  
90 NGUYỄN VĂN XUÂN Bộ Binh DTQXD Công Binh
91 DIỆP VĂN XIẾU Bộ Binh TTQTTƯ (du học)
92 ĐIỀN MINH XUYẾN Bộ Binh TTQTTU(T.Số) Du Học

 

 

 

                            

 

 

E-mail the Webmaster with questions or comments about the Web site